Vedtægter

Vedtægter for foreningen MakerLab Svendborg

Adresse CVR og kontakt

MakerLab Svendborg
Skovsbovej 43
DK – 5800 Svendborg
CVR.nr.: 35715762
Telefon: 42 68 24 24 (Jakob Pirk, formand)
Facebook: https://www.facebook.com/groups/472128156237448/

Vedtægter for MakerLab Svendborg vedtaget på generalforsamling d. 27. august 2020

§ 1 NAVN OG PLACERING.
§ 2 FORMÅL.
§ 3 MEDLEMSKAB.
§ 4 GENERALFORSAMLINGER.
§ 5 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER.
§ 6 BESTYRELSEN.
§ 7 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB.
§ 8 HÆFTE FOR FORENINGEN.
§ 9 VEDTÆGTER.
§ 10 OPHØR.

§ 1 NAVN OG PLACERING:

Stk. 1: Foreningens navn er MakerLab Svendborg.

Stk. 2: Foreningens hjemsted er i Svendborg Kommune.

§ 2 FORMÅL:

Stk. 1: Foreningens formål er at skabe et fysisk rum, hvor dens medlemmer i fællesskab kan arbejde både praktisk og teoretisk med teknologi. Det tilstræbes, at aktiviteterne er tværfaglige, og at medlemmerne har adgang til udstyr, som giver dem mulighed for at arbejde med projekter, hvor de kan udvikle, teste og opfinde. Foreningen skal desuden være et mødested, der understøtter medlemmernes kreativitet, giver plads til alle aldersgrupper og fremmer sociale aktiviteter.

Stk. 2: Det er en del af foreningens formål at afholde arrangementer, der kan medvirke til at skabe rum for læring internt såvel som eksternt. Arrangementer skal desuden skabe grobund for lokal vidensdeling og udvikling via foredrag, events og partnerskaber.

Stk. 3: Medlemmer, der ønsker at arbejde med iværksætteri, er velkomne i foreningen. Det er en forudsætning, at denne viden må deles med de øvrige medlemmer, så fællesskabet og foreningens intention om vidensdeling respekteres (jævnfør §2, stk. 1).

§ 3 MEDLEMSKAB:

Stk. 1: Som medlem optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens aktiviteter, samt støtter foreningens formål (se § 2).

Stk. 2: Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent efter gældende kontingentsats.

Stk. 2a: Medlemskabet gælder for kontingentindbetalingens dækningsperiode.

Stk. 3: Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3a: Udmeldelsen træder i kraft ved udgangen af indeværende kalendermåned.

Stk. 4: Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan medlemskab ufrivilligt afsluttes ved eksklusion fra foreningen, efter flertalsbeslutning af bestyrelsen.

Stk. 5: Kontingent betales halvårligt og betales 1. februar og 1. august. Kontingent tilbagebetales ikke.

 § 4 GENERALFORSAMLINGER:

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af andet kvartal.

Stk. 2a: Indkaldelse via e-mail skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Stk. 2b: Dagsordenen kan ændres indtil fem dage inden generalforsamlingen. Eventuelle ændringer skal udsendes til medlemmerne.

Stk. 3: Møde- og stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen.

Stk. 3a: Indmeldelsen i foreningen skal have fundet sted senest syv dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.

Stk. 4a: Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage forinden generalforsamlingen.

Stk. 5: Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af to stemmetællere.
  4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer behandles.
  7. Behandling af eksklusionssager.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af bestyrelse.
  10. Behandling af indkomne forslag.

Dagordenen er et udkast som kan tilpasses efter behov.

Stk. 5a: Yderligere punkter kan tilføjes efter behov. Punkt 1 og 2 skal medtages på ikke-ordinære generalforsamlinger.

Stk. 5b: Referatet skal godkendes af bestyrelsen senest en måned efter generalforsamlingen.

Godkendelsen indsættes herefter i referatet, som offentliggøres.

Stk. 5c: Generalforsamlingsreferater skal være tilgængelige for enhver – evt. elektronisk, sammen med foreningens vedtægter og godkendte regnskaber.

Stk. 6: Valg af bestyrelse afvikles ved generalforsamlingen.

Stk. 6a: Bestyrelsen består som udgangspunkt af fem medlemmer. Hertil vælges en eller to suppleanter.

Stk. 6b: Alle stemmeberettigede kan afgive stemmer svarende til antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

Stk. 6c: Børn under 15 år er ikke stemmeberretigede.

Stk. 6d: Bestyrelsen er selvkonstituerende og udpeger selv bestyrelsesformand og kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6e: Opstilling til bestyrelsen skal ske ved personligt fremmøde eller ved at forelægge bestyrelsen et skriftligt tilsagn om opstilling, senest 7 dage før generalforsamlingen, på e-mail.

Stk. 7: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs. mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer.

Stk. 7a: Afstemning foregår ved håndsoprækning.

Stk. 7b: Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres af en eller flere mødedeltagere.

§ 5 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER:

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.

Stk. 1a: Et minimum på en tredjedel af medlemmerne kan begære en ekstraordinær forsamling, ved fremsættelse af en skriftligt begrundet anmodning for bestyrelsesformanden.

Stk. 1b: En ekstraordinær generalforsamling, der er begæret af medlemmer, skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6 BESTYRELSEN:

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Stk. 1a: På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og på lige årstal vælges 3

bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. 2 suppleanter vælges, for et år ad gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med dens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3: Bestyrelsen består af følgende poster: bestyrelsesformand, kasserer, samt op til fem menige medlemmer.

Stk. 3a: Bestyrelsen skal vælge en bestyrelsesformand og en kasserer.

Stk. 4: Til bestyrelsesmøder skal der foreligge en dagsorden.

Stk. 5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst fire bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse.

Stk. 6: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver og projekter.

Stk. 7: Såfremt et medlem af bestyrelsen måtte begære ønske om at forlade sin post, erstattes vedkommende af en suppleant fra toppen af suppleantlisten.

§ 7 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB:

Stk. 1: Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for budget samt regnskab, og står til ansvar overfor generalforsamlingen.

Stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4: Foreningen har en foreningskonto.

Stk. 5: Kassereren og ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i foreningen tegner sammen foreningen i økonomiske forhold.

Stk. 6: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 6a: Den på generalforsamlingen valgte revisor må ikke være siddende bestyrelsesmedlem.

§ 8 HÆFTE FOR FORENINGEN:

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst et bestyrelsesmedlem, samt enten bestyrelsesformanden eller kassereren.

Stk. 1a: Ved optagelse af lån, eller ved salg af genstande hvis værdi overstiger 5.000 kroner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 9 VEDTÆGTER:

Stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 1a: Formuleringer og ordvalg i forslag til vedtægtsændringer kan ændres af generalforsamlingen så længe disse ændringer ikke påvirker forslagets budskab i grundlæggende grad.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft efter generalforsamlingens afslutning.

§ 10 OPHØR:

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.

Stk. 2: Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere relevante foreninger efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.